AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Компаниеу "Мамрыкъу" идагъэ зыращэрэ хэгъэгухэр нахьыбэ хъущт


Адыгэ Республикэм щыIэ компаниеу "Мамрыкъу" зыфиIорэм итхьэматэу Мамрыкъо Руслъан къызэриIуагъэмкIэ дагъэ зыращэрэ хэгъэгуиблым:
Тыркуе, Китай, Ветнам, Сриланкэ, Курдж, Армение, Азербайджан, Украинэ джыри хэгъэгуи 5 къыхэхъощт: Индие, Индонезие, Иордание, Израилр, Италие.

Компаниеу "Мамрыкъу"-р 1992 илъэсым къызэIуахыгъ. Ащ тыгъэгъазэм хашIыкIырэ зэфэшъхьаф дагъэхэр къыдегъэкIы. КъыдэгъэкIыпIэр (завод) къуаджэу Еджэрыкъуай дэт.

Нахьыбэ зэзыгъэшIэн зышIоигъом мары компанием исайт:  www.mamruk.ru.