AdygBusiness - business blog                                      English     Адыгэ     Русский     עברית     عربي     Turkçe                       Maykop:
 

Коронавирусыр зыблэкIыкIэ сыд санхьэтых зыщыкIэщтхэр


Санхьат IофхэмкIэ хэщыкI зиIэхэм къызэраIорэмкIэ коронавирус узыр нахь макIэ хъоу, щыIакIэр зытетыгъэм къытехьэжьэу зыублэкIэ, санхьатхэу нахь лъэщ хъущтхэр мыщ фэдэх:

- Кризыс уахътэм Iофхэр зэрэбгъэзекIощт щыкIэхэм шIэныгъэ зыфиIэхэ упчIэжьэгъухэр (консультант).

- Ахъщэ зэрэбгъэзекIощт шIыкIэхэм шIэныгъэ зыфиIэхэ упчIэжьэгъухэр.

- Лъэныкъо пстэуоу интернетыр зэрэбгъэфедэщт, узэрэдэлэжьэщт шIыкIэхэм шIэныгъэ зыфиIэхэр.

- Лъэныкъо пстэуоу цIыфм ипсэуныгъэ фэгъэхьыгъэу шIэныгъэ зиIэхэр.

Мыщ къызэригъэлъагъорэмкIэ ахъщэ IофымкIэ цIыфхэр нахь зыфэсакъыжьыщтых, имыщкIагъэдэдэу ахъщэ агъэкIодыщтэп. Ащ нэмыкIэу, интернетыр цIыфхэм ящыIакIэ нахь лъэщэу къыхэхьащт. Джащ фэдэу цIыфхэр япсэуныгъэ нахь лъэщ пылъхэу аублэщэт.