AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Къэрэщай-Черкес Республикэм щыщ сурэтхэр


Къэрэщай_черкес Республикэм ит чIыпIэ дахэу Арыхъыз иIэнэгъунэ щыIэ чIыпIэхэм щыщ сурэтхэр.