AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

Коронавирусым дунаем иэкономикэ трилион 8 доллар хигъэкIыщт

Коронавирус узыр щылэ мазэм, 2020 илъэсым, Китаем къыщежьагъэу непэ нэс зеушъомбгъоу макIо. Аужьырэ маэзэм хэгъэгу купгорэхэм нахь макIэу щэхъу ау нэмыкI хэгъэгу купгорэхэм нахь зеушъомбгъу.

Узым дунаем иэкономикэ къыхэIагъ. Зы хэгъэгу къамынэу экономикэм хэкIыныгъэхэр фэхъугъэх. Китае банк зыфиIорэм къызэрилъытагъэмкIэ дунае иэкономикэм трилион 8 доллар хэкIыщт. Ар дунаем иэкономикэ ипроцент 10 мэхъу. Асием ит хэгъэгухэм трилион 3 ашIокIощт. Дунае банкым къызэрилъытэрэмкIэ дунаем иэкономикэ зэхэтэу (ВВП) зыфэдизыр трилион 80 доллар мэхъу.

Коронавирусыр экономикэм илъэныкъо пстэуми къыхэуагъ. Ау,лъэныкъоу нахь лъэщдэдэу зыхэуагъэр, туризмым, ку-зекIоным (транспорт), спортым ыкIи кулътурэм апхыгъэхэр арых.