AdygBusiness - business blog                                      English     Адыгэ     Русский     עברית     عربي     Turkçe                       Maykop:
 

Бакъсан шъолъырымкIэ ятIэ хэмытэу помидора къагъэхъу

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм и Бакъсан шъолъырым гектар 20 фэдиз ятIэ амыгъэфедэу помидора къагъэкIы. Ар пластик унэмэ къащагъэхъу. Мы шIыкIэм гидропоникIэ еджэх.

Мы гектар 20-р зиер фирмэу «Агро-Ком» ары. Мыгъэ, непэ нэс тон мин 7 помидора къырахыгъ. Мы фирмэм цIыф 280-рэ щэлажьэ. Италием ыкIи Францием щыщ мы къэгъэхъун шIыкIэмкIэ шIэныгъэ зиIэхэри фирмэм фэлажьэх.

Мы шIыкIэр апэдэдэу республикэм къызыщырагъэжьагъэр 2010-рэ илъэсыр ары.

Къызыхэтхыгъэр: kbrria.ru