AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Кавказ чӏыгу-огу ухъумэгъэ чIыналъэм хэт мэзыцухэм ахэхъуагъ

Кавказ чӏыгу-огу ухъумэгъэ чIыналъэм мэзыцоу хэтыр зыфэдизыр бэдзэогъу мазэм къалъытэжьыгъ. Ащ икъэралыгъо уплъакIохэмрэ ишIэныгъэ къотамэм ишIэныгъэлэжьхэмрэ чIыпIэ зэфэшъхьафхэм Iоф ащашIагъ. Мэзыцоу зэрэугъоигъэхэм якупитф ауплъэкIугъ.

ШIэныгъэлэжьхэм а мазэм алъэгъугъэр 835-рэ мэхъу. Ухъумэгъэ чIыналъэм  хэтыр 1200-рэ фэдизэу агъэнафэ, мэзыцу щырхэр зыкIыгъухэр 233-рэ мэхъу. 

Илъэс 18-м къыкIоцI Кавказ чӏыгу-огу ухъумэгъэ чIыналъэм мэзыцоу хэтыр фэди 8-кIэ нахьыбэ хъугъэ. 2002-рэ илъэсым 140-рэ неIэп къа­лъытэгъагъэр. А лъэхъаным ахэр кIодыжьыным ищынагъо щыIагъ. Ау, ухъумэгъэ чIыналъэм икъэгъэгъунэн зэрагъэлъэшы­гъэм ишIуагъэкIэ пчъагъэм хэхъуагъ. 2014-рэ илъэсым мэзыцоу хэтыр 830-рэ хъущтыгъ, 2017-м а пчъагъэр 1100-м нэсыгъ, 2019-рэ илъэсым 1150-рэ къалъытэгъагъ.

Ухъумэгъэ чIыналъэм хэтхэм къызэраIуагъэмкIэ, илъэсым тIо мэзыцухэр къалъытэжьых. 

Кавказ чӏыгу-огу ухъумэгъэ чIыналъэр къыухъумэнэу дэлажьэрэр Урысые Федерацием икъэралыгъо зэхэт-купэу (организация) щыт. ЧIыналъэм иинагъэ мин 28 гектар мэхъу. Ар Адыгэ Республикэмрэ Къэрэщай-Черкес Республикэмрэ Краснодар шъолъырымрэ ячIыгухэм ащыщхэр зэлъеубытых. Ясайт мары: kavkazzapoved.ru