AdygBusiness - business blog                                      English     Адыгэ     Русский     עברית     عربي     Turkçe                       Maykop:
 

Урысые Федерациемрэ Германиемрэ ящэн-щэфн зэпхыныгъэ иинагъэ 24% хэкIыгъ

2020-рэ илъэсым иапэрэ илъэс ныкъом Урысые Федерациемрэ Германиемрэ ящэн-щэфн зэпхыныгъэ иинагъэ процент 24% фэдиз хэкIыгъ. Джащ фэдэу кхетхы Германием экономикэмкIэ иминистрэм щылажьэхэрэм.

Ахэм къызэраIорэмкIэ 2020-рэ илъэсым иапэрэ илъэс ныкъом хэгъэгутIум ящэн-щэфэн зэпхыныгъэ иинагъэ ахъщэкIэ къэплъытэмэ евро милиард 22-м фэдиз зынэсыгъэр.