AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

אדיגאיה נבחרה בין עשרת הטובים ביותר לעסקים

רפובליקה אדיגאיה נכללה בעשרת האזורים המובילים של הפדרציה הרוסית בלחץ המועט ביותר על העסקים מצד רשויות הפיקוח על העסקים.

נתונים כאלה הוצגו בפני נשיא הפדרציה הרוסית על ידי נציב תלונות הציבור, בוריס טיטוב, "מדד לחץ מנהלי 2020".

הדירוג מבוסס על תוצאות שנת 2019.

במסגרת אמצעי התמיכה האזוריים, הסוגים של תמיכה אשר ניתנו באדיגאיה היו לגופים הפועלים בתחומי הייצור, תעשיית המזון והתיירות.

הרפובליקה אימצה גם חוקים לגבי עסקים שונים אשר פטורים מתשלום מיסים רפובליקניים או אשר מצמצמים לערכי מינימום.