AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

החקלאות צומחת בקברדינו-בלקריה

ברפובליקת קברדינו-בלקריה, התוכנית השנתית ליצוא של מוצרי מתחם האגרו-תעשיות (חקלאות) יושמה ב -102%, על פי הדיווחים של שירות העיתונות של משרד החקלאות של הרפובליקה.

בקברדינו-בלקריה, על פי הנתונים התפעוליים של שירות המכס הפדרלי, הייצוא של מוצרים חקלאיים במשך 10 חודשים של 2020 הסתכם בכ -20 מיליון דולר, או 102% מהתוכנית, ובהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הייצוא גדל פי 1.7.

על פי ההסכם שנחתם בין משרד החקלאות של הפדרציה הרוסית לבין ממשלת רפובליקת קברדינו-בלקריה במסגרת הפרויקט האזורי "ייצוא מוצרים חקלאיים", המהווה חלק מהפרויקט הלאומי "שיתוף פעולה בינלאומי ויצוא". מדד היעד לייצוא מוצרים חקלאיים מהרפובליקה לשנת 2020 הוא 19.5 מיליון דולר.