AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

КъумпIыл Мурат экономикэм иминистр ыгъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ зэрагъэнэфагъэм ехьылIэгъэ Унашъом шэкIогъум и 8-м кIэтхэжьыгъ. А IэнатIэм Iухьагъэр республикэ бизнес-инкубаторым ипэщэгъэу Шэуджэн Заур.

Республикэм и ЛIышъхьэ министракIэм зыIокIэм, пэщэныгъэ зыдызэрихьащт лъэныкъом пшъэрылъэу иIэхэм нэIуасэ афишIыгъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыгэ Респуб­ликэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ якIэщакIоу непэ республикэм проект шъхьаI заулэ щагъэцакIэ.

Шэуджэн Заур цыхьэ къызэрэфишIыгъэм фэшI Адыгэ Рес­пуб­ликэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэр риIуагъ, Iофхэу ыпашъхьэ ит пшъэ­рылъхэм ягъэцэкIэнрэ республикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымрэ кIуачIэу иIэр зэкIэ зэрарихьылIэщтыр къы­Iуагъ.

Шэуджэн Заур