AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Адыгэ Республикэм чъыг цIыкIу мин 31-рэ щагъэтIысхьагъ

«Мэзхэм якъэгъэнэжьын» зыфиIорэ проектыр Адыгэ Республикэм щаштагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу икIыгъэ 2020-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ чъыг цIыкIу мин 31-рэ ыгъэтIысхьагъ. Iофтхьабзэм мэзхэр машIом щызыухъумэрэ къулыкъумрэ мэзым щыщ Iахьхэр бэджэндэу зыштагъэхэмрэ хэлэжьагъэх,- джащ фэдэу гъэзетэу адыгэ макъэм къыщатхы.

ИкIыгъэ илъэсым игъатхэ чъыгэе лъэпкъэу «черешчатэкIэ» заджэхэрэм фэдэ 5000 Мыекъопэ шъолъырым щагъэтIысхьагъ, нэужым, бжыхьэм, мы чъыг дэдэр арэу, ау «красный» зыфаIорэм фэдэрэ пчэирэ, пстэумкIи 1000 ахагъэхъожьыгъ. Чъыгхэр хатэ-зыгъэпсэфыпIэхэм, еджапIэхэм ящагухэм, мэзым къащыкIыщтых.

Джащ фэдэу бжыхьэм Красногвардейскэ мэз хъызмэтшIапIэм епхыгъэу гектар 12 агъэкIэжьыгъ. Ащ тетэу республикэм имэз фонд чъыгэе лъэпкъэу «черешчатэкIэ» заджэхэрэм фэдэ мин 15 хэгъэхъуагъ.