AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Адыгэхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэным ипроект рагъэжьагъ

Бачхаз Ямыз - Уарщыкъо Залим

МэзитIу ипэкIэ, Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм щыщ Адыгэ ныбжьыкIэхэм проект гъэшIэгъон рагъажь. А проектым пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр дунаем тет Адыгэ пстэуми язэпхыныгъэхэр гъэпытыгъэнхэр ары: бизнесхэр зэдэшIыгъэныр, хэкум бизнес Iофхэр халъыхьэныр ыкIи нэмыкIхэр.

Проектыр зигъэхьэзырыгъэхэр Америкэм иахъщэ зефапIэу Волл-Стрит зыфиIорэм щылажьэу Бачхаз Ямызрэ , адвокатэу Уарщыкъо Залимрэ. Ахэм проектэу агъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ видео интернетым къырагъэуцуагъ инджлизбзэкIэ къыщыгущыIэхэу ыкIи тыркубзэкIэ зэблэдзыжьыгъэу. Мыщ утэIункIэмэ плъэгъущт: youtube.com

Купым интернет сайт къызэIуахыгъ бзищыкIэ тхыгъэхэр итэу, инджлизбзэ, арапыбзэ ыкIи урысыбзэ, тапэкIи адыгабзэр хагъэхьэщт.  Сайтым Iофэу агъэцакIэхэрэр ыкIи агъэцэкIэщтхэр къырагъауцох. Мы Iофым хэлэжьэнэу зишIоигъохэр къырагъэблагъэх ыкIи сайтым игъогукIэ уахэхьэн плъэкIыщт. Мыщ утэIункIэмэ плъэгъущт: adighachain.com