AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Адыгабзэр зэбгъэшӀэщтмэ ютуб каналым ащанэрэ видеор къыдигъэкIыгъ

Адыгэ алфавит

Къихьэгъэ илъэсым (2021) иапэрэ мазэу щылэмазэм Адыгабзэр зэбгъэшӀэщтмэ - Study Circassian зыфиIорэ ютуб каналыр къызэIуахыгъ. Ащ Адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ къэтынхэр къыщаты. Ахэм къащыгущыIэрэр ЛIыпцIэкъо Ларисэ. 

Мы мафэхэм ащанэрэ видеор къыдагъэкIыгъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр Адыгэ алфавитыр ары. АтIуанэрэ видеор зыфэгъэхьыгъагъэр зэнэIосыныгъэр ары. Апэрэр Адыгэ шIуфэс зэрэзэрахырэр ары. Видеоу къашIыхэрэм къыщыгущыIэнхэм имызакъоу тхыгъэхэри аригъусэх. Ахэр видеохэм ихэ уащеджэн плъэкIыщт.

Мары видеохэр:

ЗэнэIосыныгъэр

ШIуфэс зэрэзэрахырэр