AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Адыгэ Республикэм унэ къэщэфын чIыфэхэр нэбгрэ 3200 ащтагъ

Адыгэ Республикэм 2020-рэ илъэсым унэ къэщэфын чIыфэхэр зищтагъэхэр нэбгырэ 3200 мэхъу, ахэм рублэ миллиарди 6,2-рэ къаратыгъ (82 милион доллар).

2020-рэ илъэсым республикэмкIэ цIыфхэм чIыфэу банкхэм къаIахыгъэр рублэ миллиард 33-м ехъу (44 милион доллар). ЗэпстэумкIи цIыфхэм ателъыр рублэ миллиард 47,6-рэ мэхъу.Ипэрэ илъэсым (2019) мыщ фэдэ уахътэм къыщегъэжьагъэу пштэмэ, шъэм-изы 11,7-рэ хэхъуагъ.