AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

Урысые Федерацием еджапIэм чIэс сабыйхэм апае ахъщэ къатыщт

Сурэтыр (фото): school77-penza.ru

Мы 2021-рэ илъэсым ишы­шъхьэIу мазэ еджапIэм чIэсэу е мыгъэ чIэхьанэу сабый зиIэхэм, ахэр илъэ­сыкIэ еджэгъум фагъэхьазырынхэм пае, нэбгырэ пэпчъ рублэ мин пшIырыпшI Урысые Федерацием къыфитIупщыщт. 

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ иминистрэу Антон Котяковым къызэриIуа­гъэмкIэ, ар унэгъо милли­­он 17-мэ анэсыщт. 

Къэ­ра­лыгъо фэIо-фашIэхэм япор­тал лъэIу тхылъыр щатынэу ары ныIэп ищыкIагъэр. Мы IэпыIэгъум рублэ миллиарди 170-рэ фэдиз къэралыгъом пэIуигъэ­хьащт.