AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

Адыгэ Республикэм илIышъхьэ хэIэжь мэфэкI мафэм къафэгушIуагъ

Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат нэкIмазэм ихэIжь мэфэкI мафэм тефэу бысмэнхэм къафэгушIуагъ. Ар мыщ фэдэу къытхыгъ:

Быслъымэнхэм сыгу къыздеlэу Бирам мэфэ лъапlэмкlэ сафэгушIо!

ЛIэшIэгъубэ хъугъэу мы мэфэкI дахэм цIыфхэм агу шIур, гукIэгъур, лъытэныгъэр къырелъхьэ, ислъам диным шIуагъэу пылъхэр къегъэнафэ.

Бирам мэфэкIыр быслъымэнхэм ягушъхьэлэжьыгъэ зыкъегъэIэтыгъэным, цIыфыгъэ, зэфагъэ, гукIэгъу ахэлъыным афэIорышIэ, лIэшIэгъу пчъагъэхэм къакIоцI зэгъунэгъу зэфыщытыкIэу азыфагу илъ хъугъэр къэухъумэгъэным, цIыфхэу фэныкъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным афегъасэ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, гушIуагъорэ насыпрэ къышъобэкIэу шъупсэунэу, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо! Бирам мэфэкIым унагъо пэпчъ мамыр щыIакIи, зэгурыIоныгъи, псауныгъи къыферэхь!

Тхыгъэр кьызхэтхыгъэр лIышъхьэм фейсбукум щриIэ нэкIубгъор ары.