AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

Шъачэ: "Роза Хутор" лъэс гъогууанэхэр кlэу къушъхьэхэм къащызэlуихыщтых

Къэблэгъэрэ гъэмэфэ лъэхъаным ехъулlэу Роза Хутор зыгъэпсэфыпlэмрэ Шъачэ илъэпкъ паркырэ зэгъусэхэу кlэхэу гъогуонитlу агъэпсыщт - "lахъо лъагъохэмкlэ Урым лъэмыджым нэс" ыкlи "Нахазо". 

Лъэс зекlо гъогоу "lахъо лъагъохэмкlэ Урым лъэмыджым нэс" мэфэ нэфынэм сыхьати 10 - 12 утетыщт. Икlыхьагъэ км 22 мэхъу. Роза Хутор икlэй къыщежьэ, етlанэ кlэпсэ гъогумкlэ къушъхьэтхэу Роза Пик удащае, нэужым Аибгъэ икъыблэ къушъхьэтх иlэхъо лъагъохэр зекlохэм зэпачынэу щыт, къуаджэу Красная Поляна дэжь псыхъоу Мзымтэ икlэйкlэ къехыжьыщтых. 

Гъогууанэу "Нахазо"  икlыхьагъэ км 8 700 нэсы. Ащ сыхьати 6 утетыщт. Кlэпсэ гъогум ианахь лъэгэ къэуцупlэу "Кавказ экспресс" (Роза Хутор, хым егъэпшагъэмэ метрэ 2320 мэхъу) мы гъогуанэр къыщежьэ, къушъхьэ пцыкъэ гъогоу "Явор" зыфиlорэмкlэ ычlэгърэ къэуцупlэу "Крокус" къекlуалlэ, етlанэ Аибгъэ икъушъхьэтх ыбгъукlэ губгъо гъогукlэ макlо. 

Мы гъогууанэхэм атехьащтхэм шlокl имыlэу гид-гъуазэу ягъусэщт. 

Блэкlыгъэ илъэсым гъогууанэ 11 зыгъэпсэфыпlэм щылэжьагъ. Джы кlэу агъэпсыгъитlури къызыдэплъытэкlэ зекlохэм лъэс лъэгъо км 100 къакlун алъэкlыщт, ахэр къушъхьэ гъогууанэу 13 мэхъу,- джащ фэдэу къетхы "Роза Хутор" ипресс-къулыкъу. 

«Роза Хутор» Адыгэ хэкум ит зыгъэпсэфыпlэ анахь дахэмэ ащыщ. Ар илъэс реным зэlухыгъ, псыхъоу Мзымтэ инэпкъхэр ыкlи Краснодар краимкlэ Шъачэкlэ Адлер районым икъыблэ къушъхьэ чапэхэр еубыты. 

Гъэпсэфыпlэм кlэпсэ гъогоу 28 иl, зэкIэ къушъхьэ пцыкъэ гъогухэм якlыхьагъэ км 102 мэхъу, отель 14 хэт, хы Шlуцlэ lушъом ежь иунаеуи зыгъэпскlыпlэ щыриl. 

Айбгъэ къушъхьэтхым итемыр, итемыр-къокlыпlэ ыкlи икъыблэ чапэхэу гектар 1820 фэдиз "Роза Хутор" еубыты, хы шъхьашъом егъэпшагъэмэ метрэ 575 щырегъэжьэшъ псыхъоу Мзымтэ икlэу ышъхьагъ дэкlуае, метрэ 2509 нэсы, къушъхьэшыгоу "Мыжъо пкъыу" иlэгъо-благъо лъэlэсы.