AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

Мэл лъэпкъышlухэм якъэгъэлъэгъонэу щыlэщтым Къэбэртэе-Бэлъкъарыр хэлэжьэщт

Жъоныгъуакlэм и 18 щегъэжьагъэу и 21 нэс къэгъэлъэгъопlэ гупчэу «МинводыЭКСПО» мэл ыкlи пчэн лъэпкъышlухэм Урысые Федерациемкlэ якъэгъэлъэгъон я XXI  щызэхащэщт. Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм щылэжьэрэ мэлхъуным пылъ хъызмэтшlэмэ 20 ащ хэлэжьщт. Джащ фэдэу Риа Кабардино-Балкария къетхы.

Къэгъэлъэгъоным ипрограммэ lэнэ хъураехэр, семинархэр, конференциехэр къыдыхэлъытагъэх, хэгъэгум имэл ыкlи ипчэнхъун язытетрэ хэхъоныгъэ ашlынымкlэ амалхэмрэ ахэр афэгъэхьыгъэщт, джащ фэдэу мэлхъунымкlэ лъэпкъышlухэм якъыхэхын, нахьышIу хэхъоныгъэу ышlытхэм атегущыlэщтых. 

Мэл ыкlи пчэнхъуным пылъ хъызмэтшlапlэ пэрытхэр Урысые Федерацием ишъолъыр зэфэшъхьаф 11 къарыкlынхэшъ къэгъэлъэгъоным хэлэжьэщтых.