AdygBusiness                                                                    English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                  Maykop -
 

Бизнесым анахь макlэу зыщытеlункlэхэрэ чlыпlи 10 Пшызэ шъолъырыр ыкlи Адыгеир ахэхьагъэх

Уплъэкlун-лъыплъэн къулыкъухэм анахь макlэу бизнесым яягъэ зыщырагъэкlырэ шъолъыри 10 Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ ащыщ хъугъэх. Бизнес-омбудсменэу Борис Титовым ушэтынэу ышlыгъэм ар къегъэлъагъо. 
        
Адыгеим а пчъагъэхэм ящэнэрэ чlыпlэр ащиубытыгъ, Пшызэ шъолъыр - яенэрэ. "РИА Новости" къызэриlопщырэмкlэ, Ульяновскэ хэкум мыщкlэ пэрытныгъэр ыубытыгъ, Удмуртиер ятlонэрэ. Апэрэ шъолъыри 10 джыри хэхьагъэх Калужскэ ыкlи Тюменскэ хэкухэр, Алтайскэ краир, Кировскэ хэкур ыкlи Калмыкиер. 

Сатыушlэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкlэ лlыкlохэу Урысыем ишъолъырхэм ащылажьэхэрэм, федеральнэ хабзэм ичlыпlэ къулыкъухэм, экономикэ хэхъоныгъэмкlэ Урысые министерствэм, пчъагъэхэмкlэ, lофшlэнымкlэ ыкlи нэмыкl къулыкъухэм къатырэ къэбархэмкlэ рейтингыр зэхагъэуцуагъ.