AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Казахстан щыщэу бизнесым илlыкlо куп Адыгеим щыlагъ

lэкlыб хэгъэгу щэнымкlэ республикэм игупчэ зэхищэгъэ бизнес зэlукlэр Республикэу Казахстан къикlигъэхэм апае Мыекъуапэ щыкlуагъ. 

Адыгеим щылажьэрэ хъызмэтшlапlэхэм япащэхэм Казахастан щыlэ компаниехэм ялlыкlохэр аlукlагъэх, зэдэгущыIэгъухэр адашlыгъэх ыкlи хъызмэтшlапlэхэм кlуагъэх. 
"B2B" шапхъэм тет зэlукlэгъум Адыгеим щыщ компание 19 хэлэжьагъ. 

"Тихъызмэтшlапlэхэм къыдагъэкlыхэрэр къагъэлъэгъуагъэх, Казахстан къикlыгъэ бизнесменхэм якъэбархэр афаlотагъэх ыкlи хъызмэт зыщызэрахьэрэ чlыпlэхэм зэрэкlощтыхэр зэдагъэнэфагъ", - къыщаlотагъ экономикэм ихэхъоныгъэкlэ Адыгеим иминистерствэ. 

lэкlыб хэгъэгу щэнымкlэ республикэм игупчэ ипащэу Дидыхъу Алий къызэриlуагъэмкlэ, гъушъэу зэхэгъэкlухьагъэ псэолъапхъэхэр ыкlи нэмыкl псэолъэшlын пкъыгъохэр, гъомылапхъэхэр ыкlи псы зэфэшъхьафхэр, lэшlу-lушlухэр, пчъэхэр ыкlи джэхэшъо идзэхэр зыщэфынэу фаехэр хьакlэу къэкlуагъэхэм ахэтыгъэх.

Къызхэтхыгъэр: adigeatoday