AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

Тыркуе: Адыгэ бизнес сайткIэу къызэIуахыгъэм пае конкурс ашIы

Тыркуем щылажьэрэ хасэхэм яфедерациеу "Кавказ Федерацие" (Каффед) зыфиIорэмрэ, Тыркуем щылажьэрэ Адыгэ бизнесменхэм я хасэу "Кафиад" зыфиIорэмрэ яегъэжьэныкIэ, бизнес зэпхыныгъэхэм адэлажьэрэ сайткIэ kafnet.biz къызэIуахыгъ. Джащ фэдэу Каффедым исайт къетхы.

СайткIэу къызэIуахэгъэм логотип фашIыным пае, конкурс къырагъэкIокIыщт. Ащ пае, мэкъэгъэIу къатыгъ, логотипыр къэзыгъэхьазырыгъэхэм, конкурсым икомисие къыфагъэхьынхэу. 

Конкурсым хэлэжьэнэу зишIоигъохэм, мэкъуогъум и 30 нэс ашIыгъэ логотипхэр къагъэхьынхэ фае. Ахэр мы майлым info@turanakin.com къагъэхьынхэ алъэкIыщт. Конкурсэр къыдэзхыгъэхэм шIухьафтынхэр аратыщт.