AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

2020 илъэсым Адыгэ Республикэм ращыгъэ-къыращагъэ пкъыгъохэр

2020 илъэсым Адыгэ Республикэм ращыгъэ ыкlи къыращагъэ пкъыгъохэр пчъагъэхэм ягъэнэфэнкlэ къулыкъум къыщаlотагъ. 

Ащ къызэритырэмкlэ, 2020 илъэсым Адыгеим ращи Урысыем ишъолъырхэм нахьыбэу ащагъэр газ, ащ ипчъагъэ кубометрэ млн 308,6 мэхъу, етlанэ комбикорм - тонн мини 129,9, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм ыкlи хэтэрыкlхэм ахэшlыкlыгъэ кlэлэцlыкlу гъомылапхъэхэр - бэшэрэб млн 61,6, фыгу зэфэшъхьафхэр - тонн мин 33,8, lэшlу-lушlухэр - тонн мин 29,8, къуае зэфэшъхьафхэр - тонн мин 16,7, лэу ыкlи чэтэу - тонн мин 16,7, тхьэкlалъэхэр - тонн мин 15,9.

Урысые Федерацием ишъолъырхэм къаращи республикэм нахьыбэу къащагъэхэр бензин - тонн мин 297,8, соляркэр - тонн мин 146,5, уц lэзэгъухэр - сомэ млн 508,6 ауасэу, парфюмыр ыкlи гъэлалъэхэр - сомэ млн 197,3, гъэдэхалъэхэр - сомэ млн 45,1, машинэ псынкlэхэр - 6 215, хьылъэзещэхэр - 135.