AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

Адыгэ Республикэм цlыф зэхахьэхэр амышlынэу унашъо ащтагъ

Коронавирусыр къызэузыхэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэм ыпкъ къикlэу Адыгеим ипащэхэм шапхъэхэр агъэпхъэшагъэх. Культурэм, спортым, гъэпсэфыным япхыгъэ цlыфыбэ зэхахьэхэр, джэгухэр республикэм щашlынхэ фитыгохэп. 

Ау къэралыгъо, чlыпlэ хабзэхэм, ахэмэ япхыгъэ къулыкъухэм язэхахьэхэр зэхащэнхэ алъэкlыщт. 

Зэсымаджэм ыуж иммунитет зиlэхэр, вакцинэ зыхэзылъхьагъэхэр, е зэхахьэм ыпэ мэфищым мынахь кlасэу ПЦР-тест зышlыгъэу  мысамаджэхэр ары хэбзэ къулыкъухэм  цlыф зэхахьэу ашlыхэрэм ахэлэжьэнэу фитыщтхэр. 

Фэдэ шапхъэхэр зекlохэми афагъэнэфэщтых. Гъэпсэфыпlэхэм ачlэтlысхьанхэм пае (илъэс 16 нэс зыныбжь сабыйхэр къыхиубытэхэрэп) е иммунитет яlэн фай, е мысымаджэхэу къэзгъэлъэгъогъэ ПЦР-тест аlыгъынэу щыт. 

Зекlоным щылажьэхэрэми, спорт гупчэхэм, фитнес-гупчэхэм е нэмыкl чlыпlэу цlыфхэм яфэlо-фашlэхэр зыщагъэцакlэхэрэм кlохэрэми, яlофышlэхэми апае мыщ фэдэ шапхъэхэр щыlэщтых.