AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

Экономикэ хэхъоныгъэмкlэ Къэбэртэе-Бэлъкъарыр УФ-м ипэрытхэм ахэфагъ

Промышленностымкlэ ыкlи сатыумкlэ Урысые Федерацием иминистерствэ Дунэе промышленнэ къэгъэлъэгъонэу «ИННОПРОМ-2021» зэхищагъ. Ащ илъэхъан шъолъырхэм япащэхэм 2020 илъэсым шlуагъэ хэлъэу lоф зэрашlагъэм зэфэхьысыжь фашlыгъ. 

Ащ зэрэщалъытагъэмкlэ, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэр апэрэ чlыпитфым ахэфагъ - шъолъырым экономикэмкlэ хэхъоныгъэу ышlыгъэхэм апае. 

2020 илъэсым щыlэгъэ мыдэныгъэ шапхъэхэм ямылъытыгъэу Къэбэртэе-Бэлъкъарым экономикэмкlэ ипчъагъэхэм ахэхъуагъ. Промышленностымкlэ министерствэм ишlуагъэкlэ дэпlэ хъызмэтшlапlэхэм игъом къыдагъэкlыхэрэр зэблахъугъ ыкlи мыгъомылэпхъэ пкъыгъохэу, ау цlыфхэм анахьэу ящыкlагъэхэр адынхэу рагъэжьагъ. Чэщ-зымафэм къыкlоцl дэпlэ хъызмэтшlапlэ 18 нэгу lулъхьэ мин 50 адыщтыгъ. 

Щыlэ хъызмэтшlапlэхэм ягъэкlэжьын ыкlи кlэхэм яшlын джырэкlэ дэлажьэх. Лъэныкъо 14 инвестиционнэ проектхэр агъэпсыгъэх, 2025 илъэсым нэс сомэ миллиард 20 ехъу  ахэм къаращэлlэн алъэкlыщт.