AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Адыгэ щыухэр хы lушъом Iут Адыгэ къуаджэхэм апхырыкlыгъэх

Адыгэ шыхэм атесхэу адыгэ шыухэм илъэс зы-тlу хъугъэу зекlоу "Щагъдый ижъогъобын" зэхащэ. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым якъуаджэхэр къакlухьагъ. Джы шапсыгъэ къуаджэхэм зекlо ащашlыгъ.

Адыгэ, Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм ащыщ адыгэ шыухэр бэдзэогъум и 21 хы Шlуцlэм lут Адыгэ (Шапсыгъэ) чылэу Щэхэкlэу дэкlыхи зекlо ежьагъэх. Зэкlэ шыухэр адыгэ шыхэм атесыгъэх ыкlи къушъхьэ гъогухэмкlэ зы чэлэм икlыхэзэ адырэм кlуагъэх.

Шыу 60 мэфи 4 гъогу тетыгъэх. Километри 150 ехъу къакlугъ. Пчэдыжьым жьэу ежьэхэти пчыхьэ нэс къушъхьэ лъагъохэмкlэ зекlощтыгъэх, чэщыр шапсыгъэ къуаджэхэм ащырахыщтыгъ ыкlи чылэ пэпчъ адыгэ шыухэм къащыпэгъокlыщтыгъэх. 

Хэгъэгу зэошхом текlоныгъэ къызщыдахыгъэр илъэс 76 зэрэхъугъэм шыу зекlор фагъэхьыгъ. Ащ хэкlодагъэхэм яшlэжь саугъэтэу къуаджэхэм адэтхэм акlэрыхьагъэх. 

Шыу зекlор къуаджэу Агуй-Шапсыгъэ щаухыгъ. Ыкlи адыгэ шым иамал джащ тетэу джыри зэ адыгэ шыухэм аушэтыгъ. Къушъхьэ гъогу чыжьэхэр мыпшъыхэу шыхэм зэпачыгъ.