AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Электромобилэу Tesla къыдэзгъэкlырэм ифедэ доллар млрд 1 ехъугъ

Электромобилэу Tesla Америкэм къыщыдэзгъэкlырэм мэзи 3 къыкlоцl ифедэ апэрэу доллар миллиардым къехъугъ. Доллар млрд 1,14 (ар евро млн 966 мэхъу) мэлылъфэгъум и 1 щегъэжьагъэу мэкъуогъум и 30 нэс компанием къыгъэхъагъ, бэдзэогъум и 26 Tesla къышlыгъэ зэфэхьысыжьым къыщетхы. 

Блэкlыгъэ илъэсым иятlонэрэ мэзищ Tesla  къыгъэхъагъэм ар фэди 10 нахьыб. Гъэрекlорэм егъэпшагъэмэ 2021 илъэсым иятlонэрэ мэзищ компанием мылъкоу хихыгъэм фэдитlукlэ хэхъуагъ ыкlи доллар миллиард 12 нэсыгъ (евро млрд 10,1).

Электромобилэу ашlыгъэмрэ ащагъэмрэ япчъагъэкlэ Илон Маск ифирмэ мы мэзищым къэгъэлъэгъон инхэм анэсыгъ. Машинэ 201 304 ыщагъ, 206 421 къыдигъэкlыгъ. Tesla 2003 илъэсым загъэпсыгъэм щегъэжьагъэу мэзищым къыкlоцl мыхэр анахь икъэгъэлъэгъон иных.