AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэм язекIо зэхахьэ хэлэжьагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ныбжьыкIэхэм язекIо зэхахьэ хэлэжьагъ. Ар Урысые Федерацием и Къэралыгъо нып и Мафэ тефэу зэхащагъ. Коронавирус узыр зэрэщыIэм ыпкъ къикIэу Iоф-гъэпсыгъэр нахь агъэкIэкIыгъ.

ЗекIо зэхахьэ  хэлэжьагъэхэр къуаджэу Хьаджыкъо (Каменномостск) щыIэ  «Хьаджыкъо тIокIэ зэ­жъум» щырагъажьи,  псыефэхэу сырыф (Руфабго) зыфиIорэм нэсыгъэх. КъакIугъэм икIыхьагъэ километри 6 фэдиз мэхъу. Илъэ­си 100-м ехъу зыныбжь Адыгэ (черкес) чъыгхатэхэм къахиубытэрэ пхъэ­шъхьэ-мышъхьэ чъыгхэр ныбжьыкIэхэм къаплъыхьагъэх. Нэ­ужым псыхъоу сырыф екIолIагъэх ыкIи ащ ехыхи, псыкъефэхыхэр  зэрагъэлъэгъугъэх.

ЗекIоныр рагъэжьэным ыпэ­кIэ республикэм ипащэ шIуфэс гущыIэхэмкIэ кIалэхэм закъыфигъэзагъ. НыбжьыкIэ кIотэныгъэм хэхъоныгъэ ышIыным республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр КъумпIыл Мурат ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ. 

Республикэм и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, ныбжьыкIэхэр зэгурыIонхэм, ахэм азыфагу илъ зыкIыныгъэр гъэпытэгъэным, ащ дакIоу Адыгэ республикэм ипащэхэм ягъусэхэу гъэсэныгъэмкIэ, спортымкIэ, экономикэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIэ щыIэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм мы Iоф гъэпсыгъэр афэIорышIэ.