AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Америкэм щыщ Адыгэ кIалэхэр хэкум къэкIуагъэхэу зыкъыщаплъэхьы

Америкэ Хэгъэгу Зэготхэм щыщ Адыгэ кIалэ куп, Адыгэ хэкум къэкIуагъэх зыкъыщаплъэхьынэу. ШышъхьэIум и 25-м, Къэбэртае-Бэлъкъар Республикэм щыIэх. Джащ фэдэу интернет хъагъэу фейсбук зыфиIорэм, Налщыч щыщ Адыгэ кIалэхэм къыщатхы.

Непэ, шышъхьэIум и 26-м хьакIэхэр Адыгэ Республикэм щыIэх.

Налщыч щыщ Адыгэ кIалэхэр хьакIэмэ апэгъокIыгъэх ыкIи Адыгэ хэкум ичъыопс дахэрэ, цIыфэу исхэмрэ нэIуасэу афагъэхъух. 


КъызэратхыгъэмкIэ, кIалэхэр джыри зы тхьэмафэ хэкум щыIэщтых.