AdygBusiness                         News:   English   Адыгэ   Русский   עברית   عربي   Turkçe                                                Maykop -
 

Чъэпыогъум и 16-м Черкесск чIыгу-лэжь щэн-щэфэн къэгъэлъэгъон щыIэщт

Фото: zelpravda.ru

Къэгъэлъэгъоныр сыхьатэ 08.00-м рагъэжьэщт. Ар «Агропарк»-м ичIыпIэ щхын-щапIэ щыкIощт, урамэу Свободы 62. Ку цIыф-зещэхэм а чIыпIэм унагъэсынэу щыIэщтых. Ащ къыщагъэлъэгъощт, чIыгум ыкIи псэушъхьэхэм къахэкIырэ щхыгъохэр.

Къэгъэлъэгъоным хэлэжьэщтых чIыгум ыкIи псэушъхьэхэм къахэкIырэ щхынгъохэр къыдэзыгъэкIыхэрэр. Ахэр Къэрэщай-Черкесым, Адыгэ Республикэм, Къэбэртае-Бэлкъарым, Ипшъэрэ Осетием, Дастаным, Ставропол шъолъырым ыкIи Краснод шъолъырым къарикIыщтых.

Къэгъэлъэгъоным икIэух къашъо, орэд ыкIи пщыналъэ къэгъэлъэгъон щыIэщт. 

Фото: riakchr.ru