AdygBusiness - business blog                                            Email: adygbusiness@gmail.com                             Maykop:
 

Хэт тэ

АдыгБизнес сайтым пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр, дунае тет Адыгэ пстэуми ябизнес зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэр ары ыкIи нахь къыхэгъэщыгъэу Адыгэ хэкумрэ Адыгэ хэхэсымрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэныр ары.

Мы пшъэрылъыр тгъэцэкIэным пае лъэныкъуитIу тыдэлажьэ:
1- Адыгэ хэкум, хэхэсым ыкIи дунаем къащыхъурэ экономикэ-бизнес къэбархэр тисайт къетэгъэуцох.
2- Адыгэ хэкум ыкIи хэхэсым щыIэ Адыгэ бизнесхэм афэгъэхьыгъэу информацие кIэкIхэр тисайт къетэгъэуцох.

Мы имайлым шъукъэтхэн шъулъэкIыщт:
adygbusiness@gmail.comТифейсбук нэкIубгъо шъукъеблагъ